ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az Általános Vállalási Feltételek célja

Az Universus Translations Fordítóiroda Bt. (a továbbiakban: Fordítóiroda) jelen dokumentumot abból a célból adta ki, hogy abban általános jelleggel ismertesse a Fordítóiroda eljárásait, általános vállalási feltételeit. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, mivel az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes vállalási feltételeket a Megrendelővel kötendő egyedi megbízási szerzõdés, elektronikus megrendelés illetve keretszerződés tartalmazza.

2. Jogi háttér

A Fordítóiroda és Megrendelőjének jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, valamint a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) továbbá ez utóbbi végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI.26.) IM rendelet, illetve a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. Törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései az irányadóak.

3. A Fordítóiroda szolgáltatásai

Szolgáltatások: Írásbeli fordítás, lektorálás vagy konszekutív-, kísérő- és szinkrontolmácsolás, hivatalos fordítás. Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az elektronikus adathordozón vagy papíron rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus adathordozón vagy papíron elkészített fordítása a Megrendelő által meghatározott célnyelvre. Lektorálás: a Fordítóiroda vagy más hasonló szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség, tartalom és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a Megrendelő által meghatározott célnyelvre. Tolmácsolás során az elhangzott fordítás akár elektronikus, akár mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthető.

Hivatalos fordítás: a Fordítóiroda Megrendelő kérésére lektorált fordítását fordítóirodai tanúsítvánnyal, azaz záradákkal látja el, melyben kijelenti, hogy a célnyelvi dokumentum a forrásnyelvi dokumentummal mind formai mind tartalmi tekintetben azonos. A tanúsított fordítás nem egyenértékű a közhiteles fordítással.

Hivatalos fordítás ügyintézés: amennyiben a Megrendelőtől érkező, fordítandó dokumentum a Ctv. 12.§ (1) bekezdése szerinti cégkivonat vagy a Ctv. 23/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt dokumentumtípusok egyike, azaz a cégjegyzékbe bejegyzendő adat illetve cégirat (pl. társasági szerződés, alapszabály, taggyűlési jegyzőkönyv, közgyűlési jegyzőkönyv, aláírási címpéldány, egyéb céges nyilatkozatok, tagjegyzék stb., a továbbiakban együtt: cégiratok) úgy a Fordítóiroda hivatalos fordítást készíthet megrendelőnek a cég választása szerinti európai uniós nyelvre. Ennek során a fordítást a Fordítóiroda lektorálva és saját cégjelzéses nyomtatványára készíti, az eredeti dokumentummal összefűzi, és megfelelő záradékkal és szárazbélyeg-nyomattal látja el. Amennyiben a Megrendelő más, nem polgári per során keletkező, cégiratnak nem minősülő hiteles fordítást igényel, úgy a Fordítóiroda a Megrendelővel való egyeztetést követően, fordításait az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával hitelesítteti, tehát fordítást és hitelesítési ügyintézést végez a Megrendelő számára. A Megrendelő felelőssége tájékozódni arról, hogy a befogadó intézmény, mely számára a fordítás készül, hivatalos vagy hiteles fordítást fogad-e be. A Fordítóirodának nem felelőssége megállapítani a dokumentum típusát.

Kísérő tolmácsolás: Formális tolmácsolás. Az előadó megszakítja rövid szünetekre előadását, hogy a tolmács lefordíthassa azt.

Konszekutív tolmácsolás: a tolmácsolásnak az a formája, amely során a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy meghatározott egysége után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között közvetlen kapcsolat áll fenn.

Szinkrontolmácsolás: a tolmácsolásnak az a formája, amely során a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között nincs közvetlen kapcsolat.

4. Megrendelés

A Fordítóiroda szolgáltatásainak díjait kérésre megküldött, az adott munkára adott egyedi árajánlata határozza meg.

Megrendelés új megbízó esetén eseti megbízással történik. A Fordítóiroda visszatérõ ügyfeleivel testre szabott keretszerződést köt a Felek közötti megállapodásnak megfelelően.

Nettó egymillió forint megrendelési érték feletti szolgáltatásokat a Fordítóiroda külön egyedi írásbeli szerződés keretében vállal.

Ismételt megrendelés esetén a Fordítóiroda a Megrendelő további megrendelését akkor fogadja el, ha Megrendelőnek a Fordítóirodával szemben lejárt tartozása, vagy beszámítási igénye nem áll fenn.

A Fordítóiroda felkérheti a Megrendelőt, hogy a megrendelésében közölje a fordítás célját. Ha a fordítás célját Megrendelő nem közli, akkor a Fordítóiroda a fordítást a legjobb tudása szerint készíti el, a Megrendelő általános céljainak figyelembevételével.

A Fordítóiroda írásbeli ajánlatainak érvényességi ideje a kiadás napjától számított 60 (hatvan) naptári nap. Az ajánlatban megjelölt határidő az ajánlattétel napja és a jóváhagyás napja között eltelt munkanapok számával módosul.

5. Az Általános Vállalási Feltételek közzététele, módosítása

Fordítóiroda fenntartja a jogot, hogy jelen dokumentumot részben vagy egészben bármikor módosíthassa. A közzététel jelen pont értelmében a Fordítóiroda internetes honlapján történő megjelenítést jelenti.

6. Fordítóiroda és a Megrendelő jogai, kötelezettségei

A Megrendelő a fordítás/lektorálás nem megfelelő minősége miatt a Fordítóirodával szemben kártérítési igénnyel csak a felek között létrejövő keretszerződés szabályai szerint jogosult fellépni. A Felek között megrendelés esetén megkötésre kerülő keretszerződés részletesen tartalmazza a Felek jogait és kötelességeit, a Fordítóiroda felelősségvállalási normáit, és a Megrendelő szavatossági jogait.

Fordítóiroda értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a megrendelés teljesítését vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A felek kötelesek a szerződés teljesítésében együttműködni.

A Fordítóiroda ezúton tájékoztatja Megrendelőit, hogy az általa fordított dokumentumokat az általa meghatározott módon és formátumban (elektronikus adathordozón vagy papír alapon) legalább 1 (egy) évig megőrzi.

A Megrendendelő kijelenti, hogy megrendelésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, melyet a Fordítóiroda az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen köteles végezni.

7. A szolgáltatás átadás-átvétele

A Fordítóiroda az elkészült munkát - a Megrendelő kérésének megfelelõen - e-mailen, FTP-n, faxon, vagy igény szerint futárral, CD-n illetve nyomtatott formában juttatja el Megrendelő részére. A futárköltséget Fordítóiroda számlájában külön költségelemként feltünteti.

8. Vállalkozási díj megfizetésének feltételei, elszámolási rendelkezések

A Megrendelő a Fordítóiroda szolgáltatását a számlán feltüntetett határidőn belül köteles megfizetni. 

9. Jogviták rendezése

A Megrendelő és a Fordítóiroda köteles együttműködni az esetleges vitás kérdések békés tisztázása érdekében. Esetleges jogvita esetén a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

10. Egyéb információ

A Fordítóiroda kötelességének érzi, hogy kiemelkedő szolgáltatással járuljon hozzá tisztelt Megrendelőinek üzleti sikereihez.

2018. Pilisvörösvár